Krajowe Inteligentne Specjalizacje to lista branży, która utworzona została na potrzeby perspektywy finansowej na lata 2014-2020, dotycząca nie tylko działalności z obszaru prac B+R, ale również inwestycji, których celem jest zwiększenie wartości dodanych gospodarki oraz podniesienie jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. Pierwotnie była ona podzielona na 5 działów, w ramach których wyróżniono 20 inteligentnych specjalizacji. Na dzień dzisiejszy, to jest od 1 stycznia bieżącego roku, dokument ten nadal dzieli się na 5 działów, jednakże liczba inteligentnych specjalizacji została ograniczona do 15.

W dziale pierwszym – ZDROWE SPOŁECZEŃSTWO  zmiany zaszły o tyle, że aktualnie istnieje w nim jedna inteligenta specjalizacja – właśnie Zdrowe Społeczeństwo, która jednak podzielona jest na trzy działy. W ich ramach zawarte są te wszystkie aspekty, które wcześniej rozbite były na trzy różne inteligentne specjalizacje, a nawet zostały one o niektóre kwestie poszerzone, jak przykładowo te związane z telemedycyną.

Dział drugi – BIOGOSPODARKA ROLNO-SPOŻYWCZA, LEŚNO-DRZEWNA I ŚRODOWISKOWA również od początku tego roku został zmieniony. Aktualnie znajdują się w nim dwie inteligentne specjalizacje: innnowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego oraz biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska.

Zawarte w dziale – ZRÓWNOWAŻONA ENERGETYKA inteligentne specjalizacje pozostały bez zmian. Można domniemywać, iż nie ulegną one większym przemianom również w nowej perspektywie finansowej, która obowiązywała będzie od przyszłego roku. Wnioski takie można wysnuć przykładowo na postawie faktu, że już na dzień dzisiejszy startują pierwsze programy, które w te specjalizacje się wpisują, jak przykładowo „Czyste powietrze”.

Dział czwarty noszący wcześniej nazwę SUROWCE NATURALNE I GOSPODARKA ODPADAMI obecnie nosi miano GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM –WODA, SUROWCE KOPALNE, ODPADY. Do poczatku tego roku w jego skład wchodziło 3 inteligentne specjalizacje, obecnie natomiast jest to jedna, nosząca tę samą nazwę co nazwa działu. Podobnie jednakże jak w przypadku działu pierwszego, w ramach tej specjalizacji zawarte są działania bardzo zbliżone do działań, które wcześniej w ramach tego działu podzielone były na 3 specjalizacje.

Ostatni dział – INNOWACYJNE TECHNOLOGIE I PROCESY PRZEMYSŁOWE­ nie uległ zmianom w zakresie liczby istniejących w jego ramach inteligentnych specjalizacji. Zostały one jednak poniekąd rozszerzone, przykładowo dodano kwestie związane z szeroko rozumianą „geoinformacją”.

Poświęcając zainteresowanie uzyskaniem dofinansowania w obszarze inteligentnych specjalizacji należy również mieć na uwadze, iż każde województwo posiada własne listy inteligentnych specjalizacji.Listy te często są dość mocno zróżnicowane pomiędzy poszczególnymi województwami. Z nimi również każdorazowo warto się zapoznać.