Bardzo często beneficjenci pomijają i nie przykuwają większej uwagi do wyboru wskaźników stanowiących bardzo istotny element ubiegania się o dofinansowanie, traktując tę część dokumentacji jako niepotrzebną biurokrację. Jak się okazuje jest to jednak błędne przeświadczenie. Wskaźniki w projektach unijnych są o tyle ważne gdyż są bezpośrednio związane z realizacją projektu dofinansowanego ze środków unijnych oraz dają najbardziej klarowny obraz już na etapie realizacji na co i w jaki sposób są wykorzystywane środki oraz czy realizowana inwestycja jest efektywna.

Już na etapie planowania projektu i opracowywania wniosku aplikacyjnego, podmiot, który chce dostać takie dofinansowanie, musi takie wskaźniki konkretnie określić. Wnioskodawca musi je wskazać po to, żeby zakładany cel można było dobrze zweryfikować, aby móc go mierzalnie określić, zobaczyć na każdym etapie realizacji projektu.

Wyróżniamy następujące rodzaje wskaźników:

  1. Wskaźnik produktu odnosi się do wszystkich tych produktów, które powstały w czasie realizowania projektu oraz w rezultacie wydatkowania przyznanych środków. Wskaźnikiem produktu może być np. liczba zakupionych środków trwałych dla przedsiębiorcy prywatnego, czy np. liczba zmodernizowanych budynków dla podmiotów publicznych.
  2. Wskaźniki rezultatu dotyczą efektów działań, które nastąpiły po zakończeniu i w wyniku realizowania projektu. Te wskaźniki dotyczą wszystkich zmian, jakie zaszły w takiej szerszej perspektywie, także społeczno-ekonomicznej. To jest wszystko to, co dzieje się na skutek realizacji projektu, może być to np. liczba nowo utworzonych miejsc pracy, liczba nowych, innowacyjnych produktów czy usług w firmie, która realizuje je po zakończeniu realizacji projektu unijnego.
  3. Wskaźnik oddziaływania ocenia efekty projektu w dłuższej perspektywie, czyli nie bezpośrednio po zakończeniu przedsięwzięcia. Najczęściej przedstawia się je rok po zakończeniu realizacji projektu. Chodzi tu o pokazanie trwałych zmian, jakie spowodowała inwestycja w otoczeniu społeczno-ekonomicznym. Takim wskaźnikiem oddziaływania może być np. wzrost natężenie ruchu samochodowego na drodze, która powstała dzięki środkom unijnym czy rosnąca liczba mieszkańców na terenach zrewitalizowanych.

Ważne, że beneficjent, czyli podmiot, który dostał dofinansowanie o charakterze publicznym będzie musiał te wskaźniki osiągnąć. W zależności od programu i od instytucji, która podpisała z beneficjentem umowę na dofinansowanie projektu, różne mogą być skutki nieosiągnięcia tych wskaźników. Może być to np. wydłużenie realizacji projektu, wydłużenie okresu trwałości projektu, ale w niektórych przypadkach mogą być to też korekty finansowe, a więc zwrot np. części przyznanego dofinansowani, jeżeli podmiot, który zadeklarował osiągniecie konkretnych, wymiernych celów, jakimi są wskaźniki  – ich po prostu nie osiągnie.