SL2014 jest to centralny system informatyczny, który ma na celu wspieranie realizacji regionalnych i krajowych programów operacyjnych oraz projektów współfinansowanych Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. W systemie SL2014 znajdują się szczegółowe informacje o programach, realizowanych projektach, cyklu życia projektów i procesie certyfikacji.

Z systemem mają do czynienia przedsiębiorcy, którzy już pozyskali dofinansowanie na realizację inwestycji oraz podpisali już umowę z Instytucją Zarządzającą. Jest to narzędzie, które musi być obligatoryjnie wykorzystywane w procesie rozliczania projektu. SL2014 umożliwia szybkie komunikowanie się z odpowiednimi instytucjami m.in. w zakresie składania wniosków o płatność oraz przekazywanie wszelakich informacji niezbędnych przy realizacji inwestycji.

System ten spełnia wszelkie wymogi, które Unia Europejska stawia w zakresie funkcjonowania systemów teleinformatycznych, w tym wymogów dotyczących ułatwienia beneficjentom wymiany danych z instytucjami właściwymi do nadzorowania i rozliczania projektów.

Głównymi zadaniami systemu informatycznego są:

 • Obsługa realizowanych projektów współfinansowanych ze środków wspólnotowych od momentu podpisania umowy o dofinansowanie do momentu zakończenia trwałości projektu.
 • Gromadzenie informacji związanych bezpośrednio z realizacją krajowych
  i regionalnych programów operacyjnych.
 • Weryfikowanie, czy wydatki poniesione przez beneficjenta są prawidłowe, zgodne
  z przedstawionym w drodze konkursu projektem oraz zgodne z prawem krajowym
  i unijnym.

W skład centralnego systemu teleinformatycznego wchodzi Aplikacja obsługi wniosków
o płatność
, która jest najważniejszą aplikacją dla beneficjentów korzystających ze środków unijnych. Dzięki niej możliwe jest złożenie wniosków o płatność, które stanowią podstawę do wypłaty kwoty przyznanego dofinansowania.

Beneficjent otrzymuje dostęp do systemu informatycznego w w chwili zarejestrowania umowy lub decyzji o przyznaniu dofinansowania w systemie przez instytucję udzielającą wsparcia.

Są dwie możliwości zalogowania się i korzystania z systemu SL2014:

 • Z wykorzystaniem Profilu Zaufanego,
 • Z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.