Programy Interreg są instrumentami wdrażanymi na podstawie Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT). Realizują one cel 2 Polityki Spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020 i są finansowane ze środków Europejksiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Programy Interreg wyróżniają się na tle pozostałych dostępnych programów swoim międzynarodowym charakterem. Wsparcie mogą uzyskać projekty realizowane wspólnie przez partnerów z co najmniej dwóch różnych krajów.

 

W ramach programów Interreg wyróżniamy trzy dostępne typy programów:

 • Transgraniczne- mają na celu przyczyniać się do budowania i utrzymania trwałych relacji pomiędzy społecznościami po obu stronach granicy. Główne cele są osiągane w głównej mierze poprzez realizację wspólnych inicjatyw w zakresie rozbudowy dostępnej infrastruktury, rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, wymiany doświadczeń.
 • Transnarodowe- polegają na uściślaniu współpracy w ramach ściśle określonych obszarów geograficznych. Programy te wspierają znacznie wykorzystanie potencjału współpracujących ze sobą regionów poprzez wspieranie m. in. konkurencyjności przedsiębiorstw, wspieranie innowacyjności, ochronę środowiska naturalnego itp.
 • Międzyregionalne- sprzyjają unowocześnieniu polityk regionalnych oraz efektywniejsze wykorzystanie środków unijnych w ramach programów krajowych i regionalnych.

 

W ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020 występują następujące programy Interreg:

 • Polska-Słowacja
 • Czechy-Polska
 • Polska-Saksonia
 • Brandenburigia-Polska
 • Maklemburgia- Pomorze Przednie- Brandenburgia- Polska
 • Południowy Bałtyk
 • Litwa-Polska
 • Region Morza Bałtyckiego
 • Europa Środkowa
 • Interreg Europa
 • Interact 2014-2020
 • Urbact III
 • Espon 2020

 

Główne zasady programów EWT to:

 • dofinansowanie w formie refundacji,
 • międzynarodowe partnerstwo w projektach,
 • zasada partnera wiodącego,
 • międzynarodowe struktury programów,
 • wspólny budżet,
 • język programów (w programach transnarodowych i międzyregionalnym oficjalnym językiem jest angielski, w programach transgranicznych stosuje się języki narodowe krajów partnerskich).

 

Występuje bardzo dużo korzyści płynących z udziału w projektach międzynarodowych realizowanych w ramach programów Europejskiej Współpracy Transgranicznej. Przede wszystkim udział w programie umożliwia dostęp do szerokiej wiedzy, sprawdzonych rozwiązań, nowoczesnych technologii a co za tym idzie przyczynia się do wzrostu innowacyjności regionu i podniesienie kreatywności i przedsiębiorczości na skalę europejską i światową. Oprócz tego programy EWT umożliwiają zmianę mentalną – szersza, bo europejska, staje się perspektywa myślenia o problemach lokalnych.