Program Operacyjny Wiedzia Edukacja Rozwój to jedno z narzędzi w obecnym okresie programowania, które ma za zadanie, mówiąc ogólnie, umożliwienie podnoszenia kompetencji różnym grupom społecznym czy zawodowym. Zwykle program ten odbiera się jedynie jako dedykowany osobom młodym do 30stego roku życia, co jest nie do końca zgodne ze stanem faktycznym. PO-WER umożliwia działanie wielopłaszczyznowe, w jego ramach organizowane są bardzo zróżnicowane konkursy, dedykowane różnym grupom i działaniom.

W przypadku tego programu, z perspektywy przedsiębiorcy, najbardziej istotna jest informacja, że skorzystać z niego można niejako na dwa sposoby. Po pierwsze zatem przedsiębiorcy znajdują się w grupie docelowej programu, czyli w grupie osób będących ostetcznymi beneficjentami wsparcia. Zakres grup docelowych w ramach tego programu jest bardzo szeroki, w przypadku przedsiębiorców można tutaj mówić zarówno o przedsiębiorcach jako takicj, jak również o pracownikach. Najczęściej jednakże w kontekście programu pojawia się kategoria NEET, jest to zjawisko socjologiczne,w  ramach którego znajduje się grupa młodzieży (czyli właśnie osób do ukończenia 30stego roku życia), pozostających tak bez pracy, jak i bez zatrudnienia. Warto zatem zainteresować się możliwościami, jakie daje ten program, jeżeli spełnia się kryterium wiekowe, a jednocześnie przykładowo rozważa podjęcie działalności w przyszłości. Można bowiem dzięki niemu zdobyc kwalifikacje, które z pewnością ułatwią staranie się o środki tak na otwarcie własnej działalności, jak również na późniejszy jej rozwój. Wracając jednakże do przedsiębiorców – mogą oni również w ramach PO WER starać się o środki na realizację projektów, które finalnie będą adresowana do beneficjentów docelowych. Dotyczy to przede wszystkim tych przedsiebiorców, którzy chociaż pośrednio zajmują się szeroko rozumianą działalnością szkoleniową, ale nie tylko. Program daje bowiem również możliwość współdziałania w ramach tak zwanego partnerstwa, kiedy to podmioty działające razem dzielą się nie jedynie zadaniami, ale również poniekąd kompetencjami, z jakich te zadania wynikają.  Należy również mieć na uwadze, że w konkretnych konkursach w ramach programu wprowadzone mogą zostać różne ograniczenia odnośnie formy prawnej, doświadczenia, kompetencji, itd. podmiotów uprawnionych do wnioskowania.

W ramach programu PO WER wyróżnione zostało sześć osi priorytetowych, dających tym samym oglądowość na temat tego, co w jego ramach można zrealizować. Największa pula środków została tutaj przyznana na działania związane właśnie z grupą NEET. Kolejno, szerregując pod względem zasobów finansowych przyznanych na realizację poszczególnych osi, są to szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, wsparcie dla obszaru zdrowia oraz pomoc techniczna. Sczegółowe informacje każdorazowo zawarte są w dokumentacji konkursowej, wydaje się jednak, że program ten oferuje szerokie spektrum działania, szczególnie dla przedsiębiorców, dla których inwestowanie w pracowników stanowi oczywisty element prowadzonej przez nich działalności.