Kluczowym aspektem, wokół którego koncentrowały się wysiłki osób projektujących ten program była szeroko rozumiana samodzielność. Jest to program wieloletni, którego celem jest zapewnienie osobom o szczególnych potrzebach (np. osoby starsze, niepełnosprawne, rodzice z małymi dziećmi) pełnego udziału w życiu społecznym i publicznym, a także możliwości korzystania z szeroko rozumianych dóbr i usług. Realizacja programu musi opierać się na szeregu działań kompleksowych, podejmowanych zarówno przez jednostki samorządu terytorialnego, beneficjentów programu jak            i przedsiębiorców, których połączone wysiłki mają doprowadzić do realizacji celów programowych.

Program ten zaplanowany jest na lata 2018-2025, źródła finansowania stanowią fundusze europejskie, fundusze norweskie i EOG, a również publiczne środki krajowe. Zmiany, które powstaną w wyniku realizacji programu stanowić będą efekt podejmowania wielu zintegrowanych działań, których efekty widoczne będą dopiero w szerszej perspektywie czasowej. Istotnym jest, iż wdrażanie programu nie powoduje dodatkowych obciążeń budżetowych, w wyniku jego realizacji nie zwiększą się kwoty dofinansowań przeznaczone na inne cele. Wprowadzenie programu ma się opierać na udoskonalaniu już zaplanowanych inwestycji, w związku z tym niektóre jego aspekty (między innymi dodatkowe środki na inwestycje służące dopasowaniu jej do potrzeb osób niepełenosprawnych) spotkać będzie można w wielu różnych konkursach.

„Dostępność plus” to przede wszystkim 8 sfer działania, które twórcy programu uznali za kluczowe. Architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja to obszary, na jakich skupia się wspracie dostępne z programu.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, najważniejszą sferę stanowi konkurencyjność, która dokładniej omówiona zostanie poniżej, jednakże nie jedynie na niej warto potencjalnie skupić swoje zainteresowanie. Tytułem przykładu, w ramach sfery działania dotyczącej zmian w architekturze można będzie uzyskiwać dodatkowe środki na projektowanie i wykonanie inwestycji zgodnie z wymaganiami programowymi, natomiast w sferze budynków już istniejących, wdrożone zostaną nowe możliwości ich modernizacji (wśród nich montaż barierek, specjalnych podjazdów, automatycznego oświetlenia itd.). Podejmowane będą również działania edukacyjne odnośnie funkcjonowania programu, co również może okazać się przydatne.

Konkurencyjność przedsiebiorstw, jedna z wymienionych powyżej sfer działania programu, dotyczyć ma przede wszystkim wsparcia dla przedsiębiorstw przy wdrażaniu nowych, innowacyjnych produktów, usług, czy technologii. Projekty objęte wsparcie będą miały na celu docelowe polepszenie jakości życia ogółu społeczeństwa, poprzez właśnie, między innymi, dotarcie do osób charakteryzujących się szczególnymi potrzebami. Planowane jest utworzenie centrów wiedzy projektowania uniwersalnego, w wyniku działalności których więcej produktów, usług itd. ma być docelowo dostosowane do potrzeb różnych odbiorców. Projekty, jakie wspierane będą w programie dotyczyć mają bardzo różnych dziedzin, takich jak zdrowie, ekologia czy edukacja.

Omawiany program na chwilę obecną znajduje się jeszcze obecnie w fazie wstępnej, mimo tego, jego skutki stają się powoli coraz bardziej zauważalne. Sfer działania programu dotyczą zapisy regulaminów różnych konkursów, pojawiają się dodatkowe środki w naborach mające na celu zapewnienie dostępności i samodzielności osobom o szczególnych potrzebach. W sytuacji rozważania inwestycji w firmie warto zatem zastanowić się nad jej realizacją również z wykorzystaniem opisywanego programu.