Instytucja Pośrednicząca ogłosiła pierwsze nabory wniosków skierowane na dofinansowanie projektów inwestycyjnych dolnośląskich przedsiębiorstw. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Od 30 listopada do 7 grudnia 2015r. Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski w ramach działania 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP-ZIT AW. O wsparcie będą mogły starać się podmioty posiadające swoją siedzibę na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW). W jej granicach znalazły się: Wałbrzych, Kamienna Góra, gmina wiejska Kamienna Góra, gmina Lubawka, miasto Nowa Ruda, gmina wiejska Nowa Ruda, gmina Świebodzice, gmina Boguszów-Gorce, gmina miejska Szczawno-Zdrój, gmina Czarny Bór, gmina Głuszyca, gmina Mieroszów, gmina Walim, gmina Jedlina-Zdrój, gmina Stare Bogaczowice, miasto Świdnica, gmina Jaworzyna Śląska, gmina Strzegom, gmina Żarów, gmina Dobromierz, gmina Marcinowice, gmina wiejska Świdnica.
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjność produktową i procesową polegającą na:

wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.
W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwa będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).
Preferencję uzyskają projekty:

  • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;
  • wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi: równowartość 25 950 050 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,2405 PLN alokacja w PLN wynosi 110 041 187zł. Minimalna wartość projektu musi wynosić 100 000,00zł, natomiast maksymalna wartość projektu musi wynosić 9 000 000,00zł.
Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:

 

1. dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
2. dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania,
w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.
Rozpoczęcie prac (rzeczowej realizacji projektu) może nastąpić najwcześniej po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Reguła ta nie dotyczy zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, które mogą rozpoczyna się od 1 stycznia 2014r.
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2016r.