Wielu przedsiębiorców zastanawia się nad okresem udzielania wsparcia z Funduszy Europejskich, pojawiają się głosy, iż różnego rodzaju dotacje obecnie są już w fazie schyłkowej. Informacje pochodzące z oficjalnych źródeł zarówno polskich, jak i zagranicznych, świadczą jednak o tym, iż nie jest to prawda. Planowana jest nowa perspektywa finansowana, mająca wprowadzić wiele udogodnień dla Beneficjentów, co więcej podejmowane są działania mające na celu przybliżenie ogółowi społeczeństwa zagadnie związanych z Funduszami Europejskimi.

15 kwietnia 2019 roku rozpoczęła się ogólnopolska kampania promująca Fundusze Europejskie. Stanowi ona element długofalowej strategii, działania promocyjne realizowane będą za pośrednictwem różnych mediów, jak radio, prasa, Internet, telewizja czy media społecznościowe.  Podzielona jest na kilka etapów, z których pierwszy trwał będzie do końca czerwca.

Obecnie trwający etap kampanii opiera się na trzech głównych założeniach, zwanych płaszczyznami komunikacji.  W ramach pierwszej płaszczyzny przede wszystkim planowane są działania, które mają na celu zachęcenie jak najszerszego grona potencjalnych Beneficjentów do sięgnięcią po fundusze pochodzące z Unii Europejskiej. Czynności, które podejmowane są w tym obszarze adresowane są przede wszystkich do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.  Druga z płaszczyzn komunikacji ma w pierwszej kolejności na celu uświadomienie społeczeństwu, iż z efektami wykorzystania Funduszy Europejskich spotykają się na co dzień. W ramach realizacji tego działania mają zostać pokazane liczne, pozytywne zmiany, które zaszły w  Polsce w trakcie członkostwa w Unii Europejskich, które bez środków z niej pochodzących nie mogłyby zaistnieć. Trzecia, ostatnia płaszczyzna adresowana jest do osób starszych i niepełnosprawnych,  ma na celu z  jednej strony uświadomienie przedstawicielom tych grup, iż mogą się starać o środki, z  drugiej natomiast podkreślić rozwiązania, które sprawiają, że osoby takie korzystać mogą z udogodnień i usprawnień.

Opisane powyżej trzy płaszczyzny porozumienia opatrzone zostały hasłami przewodnimi, które brzmią kolejno:

  • „Dasz radę! Robiłeś już trudniejsze rzeczy”.
  • „Efekty 15 lat FE widać wszędzie”.
  • „Dostępność zaczyna się od drugiego człowieka”.

Warto śledzić informacje i komunikaty, jakie pojawiać się będą w ramach opisywanej kampanii. Będą to zarówno spoty na antenach głównych stacji, jak również artykuły contentowe i inne działania. Z całą pewnością każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, jak ważnym jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców, w tym przypadku przeważający cel stanowi natomiast dotarcie do możliwie szerokiej rzeszy potencjalnych Beneficjentów.