Numer Identyfikacyjny Producenta w odniesieniu do ubiegania się o dofinansowanie przez przedsiębiorców jest numerem skierowanym do firm mających siedzibę lub oddział na terenach wiejskich i zamierzających realizować inwestycję na terenie miejscowości nie przekraczającej 20 tys. mieszkańców. Jest to numer nadawany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności  (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 ze zm.).

Wnioskodawca, który zamierza ubiegać się o dofinansowanie na rozwój istniejącej działalności gospodarczej powinien obligatoryjnie powinien mieć nadany numer identyfikacyjny producenta na dzień składania wniosku o dofinansowanie. Jednakże w przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada takiego numeru do wniosku o przyznanie pomocy musi dołączyć:

  • oryginał wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego producenta (Wniosek o wpis do ewidencji producentów),

lub

  • kopię wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego producenta potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura Powiatowego w przypadku, gdy został on złożony we wcześniejszym terminie a Wnioskodawca, do chwili złożenia Wniosku o przyznanie pomocy, nie otrzymał jeszcze tego numeru.

Niespełnienie tego wymogu spowoduje, że wniosek zostanie odrzucony na etpie weryfikacji wstępnej co wykluczy przedsiębiorcę z możliwości otrzymania dofinansowania. Aby uzyskać numer właściciel firmy powienien złożyć stosowny wniosek o wpis do ewidencji producentów w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na siedzibę lub oddział.

Jak widać numer identyfikacyjny producenta jest bardzo ważnym elementem wniosku o dofinansowanie w przypadku ubiegania się o wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020. Należy o tym pamiętać aby nie stracić możliwości pozyskania bezzwrotnego wsparcia na rozwój firmy. W przypadku przedsiębiorców służy głównie ewidencji beneficjentów programu oraz ewidencji wniosków o płatność.