U progu dobiegającego końca okresu programowego 2007-2013 warto podkreślić szereg gruntownych zmian, jakie nastąpiły w tym okresie dzięki wsparciu z Unii Europejskiej. Fundusze Europejskie przyczyniły się do znaczących zmian w Polskiej gospodarce w lokalnym i regionalnym obszarze ich działania. Dobrze zainwestowane środki finansowe z budżetu unijnego korzystnie wpływają na dynamikę wzrostu PKB. Za sprawą Funduszy Europejskich doszło do wzrostu konkurencyjności naszej gospodarki oraz pomogły rozwinąć przedsiębiorczość i tworzyć nowe miejsca pracy. Polska w opinii Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, jest wzorem efektywnego i prawidłowego wykorzystania środków polityki spójności.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

224 mld zł rozdzielonych z obecnego budżetu przeznaczono m. in. na :

  • 250 tysięcy miejsc pracy, w ponad 140 tysiącach utworzonych przedsiębiorstwach założonych przez osoby bezrobotne.

  • 23 tysiące wspartych przedsiębiorstwa.

  • Blisko 2 tysiące nowych lub zmodernizowanych laboratoriów i ośrodków badawczych.

  • 1,8 tysięcy nowoczesnych tramwajów i autobusów.

  • 3,5 tysiąca przedszkoli, z których korzysta 110 tysięcy dzieci, głównie na obszarach wiejskich.

  • 155 oczyszczalni ścieków.

  • Niemal 2,8 tysięcy projektów realizowanych przez uczelnie wyższe.

  • Blisko 6,5 tysięcy km nowych dróg.

  • Ponad 650 inwestycji w energię odnawialną.

  • Większe bezpieczeństwo energetyczne kraju (19 projektów za 3,5 mld zł z UE).

Tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy zawarto ok. 14 tys. umów na dofinansowanie warte 34,5 mld zł. W ostatnich miesiącach Polska przyspieszyła rozliczanie wydatków z Komisją Europejską. Po trzech kwartałach 2012 r. mamy już ponad 4 mld zł nadwyżki ponad plan. W całym 2012 r. rozliczone zostanie grubo ponad 50 mld zł.

Środki Europejskie niosą szereg korzyści. Szczególnie zauważalne było to w 2009 roku, kiedy cała Europa była pogrążona w recesji Polska osiągnęła blisko 2 procentowy wzrost gospodarczy, jest to efekt odpowiednio wdrażanych środków europejskich. W latach 2010-2011 dzięki funduszom tempo wzrostu PKB było wyższe średnio o ok. 0,7 pkt procent. Podobny wpływ utrzyma się do końca 2015 roku. Przez najbliższe 3 lata Polska gospodarka będzie zasilana 50 miliardami zł rocznie. Fundusze europejskie tworzą nowe miejsca pracy. W 2011 dzięki unijnemu wsparciu zatrudnienie osób w wieku 16- 64 było wyższe o 0,9 pkt procent, a stopa bezrobocia niższa o 1,3 procent. Środki unijne to także doskonała forma wsparcia dla przedsiębiorców, którzy stawiają na nieustanny rozwój działalności.

Ocena dotychczasowych doświadczeń w odniesieniu do obszarów, typów poziomu interwencji instrumentów czy efektywności wdrażania może stanowić istotny element przy podejmowaniu decyzji w nowej perspektywie programowej 2014-2020.