Mikroprzedsiębiorstwa bardzo często borykają się z finansowymi ograniczeniami w zakresie inwestycji w kosztowne innowacje. Młode i najmniejsze firmy mają największe problemy ze zdobyciem kapitału na rozwój a w konsekwencji innowacyjne i ‘dobre’ pomysły idą w zapomnienie. Odpowiedzią na potrzeby najmniejszych przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia badań naukowych, realizowania prac rozwojowych a co za tym idzie w zakresie rozwoju innowacji jest program „Bon na innowację”.

Celem tego programu jest stymulowanie nawiązywania i kontynuacji ścisłej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami naukowymi, które mają być podstawą skutecznej komercjalizacji polskich pomysłów. Projekty realizowane w ramach programu charakteryzują się długim okresem realizacji oraz bardzo wysokim poziomem zaawansowania technologicznego. Konkurencyjność i innowacyjność mikroprzedsiębiorstw jest inicjowana i napędzana wprowadzaniem nowych i znacznym ulepszaniem istniejących produktów lub usług w oparciu o specjalistyczną wiedzę i rozwiązania. Wsparcie w ramach bonów może zostać przeznaczone tylko na zakup usług ściśle związanych z wdrożeniem lub rozwojem innowacyjnego produktu lub technologii. Wykonawcą zamówionej usługi w ramach projektu może być wyłącznie jednostka naukowa określona w art. 2 pkt. 9a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 615) prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.

Wsparcie udzielane w ramach programu Bon na innowacje jest udzielane przedsiębiorcy bezgotówkowo. Co to oznacza? Rzeczywisty przepływ gotówki polega na transferze pieniędzy pomiędzy Instytucją Organizującą Konkurs a jednostką badawczą. Przedsiębiorca nie płaci za wykonane prace, wyłącznie przesyła wszelkie szczegółowe informacje do IOK. Następnie dane są przekazywane do jednostki badawczej, która wykonuje dla beneficjenta badania, których wyniki następnie są przekazywane przedsiębiorcy. Natomiast płatność za wykonanie usługi następuje bezpośrednio pomiędzy IOK a jednostką naukową. Beneficjent pokrywa w całości podatek VAT, ponieważ nie jest on kwalifikowany do objęcia wsparciem. Na koniec realizacji projektu przedsiębiorca zobowiązany jest do przechowywanie wszystkich dokumentów dotyczących uzyskanego wsparcia przez trzy lata.

Ograniczeniem uniemożliwiającym skorzystanie z bonu jest fakt, że mikroprzedsiębiorca w roku złożenia wniosku oraz w ciągu 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, nie korzystał z usług jednostki naukowej w zakresie wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii. Przedsiębiorca, który już raz uzyskał wsparcie w ramach tego programu, nie może ubiegać się o nie po raz kolejny.