Projekty inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich muszą przewidywać dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W 2011 roku liczba osób ze orzeczoną niepełnosprawnością w Polsce wynosiła aż 4,7mln co stanowi 12% wszystkich Polaków. Osoby te na każdym kroku mogą napotykać na różne utrudnienia, które wynikają nie tylko z niepełnosprawności ale również z otaczających barier architektonicznych, społecznych i technologicznych.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równych szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (…)” osoby niepełnosprawne mają prawo do równego udziału w projektach unijnych oraz prawo do korzystania z projektów współfinansowanych ze środków Funduszy Europejskich.

Po pierwsze każdy człowiek ma pełne prawo do tego aby móc uzyskać pełne informacje w zakresie możliwości uzyskania wsparcia w projektach dofinansowanych ze środków unijnych. Zgodnie z tą podstawową zasadą strony internetowe a także inne materiały informacyjne muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby każdy mógł swobodnie i beż żadnych utrudnień zapoznać się z ich zawartością. Dotyczy to również osób ze stwierdzonymi różnymi rodzajami niepełnosprawnościami. Jeżeli chodzi o strony internetowe projektów, zgodnie z obowiązującymi standardami WCAG 2.0 takie serwisy powinny posiadać możliwość m.in. doboru odpowiedniego kontrastu, powiększenia czcionki na stronie lub też dobrania odpowiedniego koloru na stronie.

Po drugie, każdy człowiek powinien mieć możliwość uczestniczenia we wszelkich organizowanych szkoleniach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych i innych przedsięwzięciach realizowanych z Funduszy Europejskich. Dlatego też wszystkie tego typu wydarzenia powinny być organizowane w miejscach/budynkach przystosowanych architektonicznie dla osób ze stwierdzonymi niepełnosprawnościami.

Po trzecie, każdy człowiek ma pełne prawo do korzystania ze wszystkich inwestycji, produktów lub usług zrealizowanych dzięki Funduszom Europejskim. Oznacza to, że wszelkiego rodzaju pociągi, muzea, pracownie komputerowe, miejsca opieki w publicznych i prywatnych przedszkolach, szkołach muszą być dostosowane do osób z różnymi typami niepełnosprawności. Również przedsiębiorcy muszą pamiętać aby zapewnić dostęp dla osób niepełnosprawnych do modernizowanej infrastruktury oraz do wdrażanych produktów lub uług. Dlatego beneficjent już na etapie projektowania swojej inwestycji powinien dokładnie zaplanować operację w taki sposób aby mogły z niego w pełni skorzystać również osoby o zróżnicowanych stwierdzonych niepełnosprawnościach.